தீமையான பழக்கங்கள்..


                 
தீமையான பழக்கங்கள்

 1) மது பழக்கம்
 2) புகைபழக்கம்
 3) கஞ்சாபழக்கம்
 4) புகையிலை மெல்லும் பழக்கம்
 5) வெற்றிலை மெல்லும் பழக்கம்
 6) பாக்கு மெல்லும் பழக்கம்
 7) பான் பராக் மெல்லும் பழக்கம்
 8) பொடியை பல்லில் வைக்கும் பழக்கம்
 9) மூக்கு பொடி பழக்கம்
 10)அபின் பழக்கம்
 11)பிரவுன் சுகர் புகை பழக்கம்
 12)காபி பழக்கம்
 13)தேநீர் பழக்கம்
 14)பெட்ரோல் பெவிகால் முகரும் பழக்கம்
 15)கற்பூரம் மெல்லும் பழக்கம்
 16)உடல் வலி மாத்திரை பழக்கம்
 17)தலைவலி மாத்திரை பழக்கம்
 18)பிராக்ஸிவான் மாத்திரை பழக்கம்
 19)இருமல் மருந்து பழக்கம்
 20)எபிடிரின்
 21)கீட்டமின்
 23)ஆம்பிடமின்
 24)கொகய்ன்
 25)பென் சைக்ளிடின்

                           
ஊசி வழியான தீவிர தீமை பொருள் பழக்கம்

 26)calmpose
 27)pathidine
 28)fortain
29)Tidigesic
 30)Morphine
                           
மாத்திரை பழக்கங்கள்

 31)paracitamal,     Alprazolem
 32)proxyvon,      Diazepam
 33)phenergan,    Nitrazetam
 34)Avil
 35)Analgin
                         
தானாக கடைகளில் வாங்கும் மருத்துவ மருந்துகள்

 36)தூக்க மாத்திரைகள்
 37)மூச்சு திணற்லுக்காகா Steroid மாத்திரைகள்
 38)ஆஸ்மாவிற்கான மாத்திரைகள்/இருமல்  மருந்து
 39)அரிப்புக்கெதிரான மருந்துகள்
 40)தலைவலிக்கான மாத்திரைகள்
 41)மனநல மாத்திரைகள்/அல்பரசோலம்
 42)உடல் வலிக்கான மாத்திரைகள்
 43)வலிப்பு நோய்க்கான மாத்திரைகள்
 44)உடல் இளைப்பதற்கான மாத்திரைகள்
 45)மாதவிலக்கை மாற்றும் மாத்திரைகள்

                         
தீமையான சமூக பழக்கங்கள்

 46)குதிரை பந்தைய சூதாட்டம்
 47)லாட்டரி பழக்கம்
 48)சுரண்டல் லாட்டரி
 49)பெட்டிங் சூதாட்டம்

 50)சீட்டு விளையாட்டு